دروازه فوتبال تمرینی متحرک

دروازه فوتبال تمرینی متحرک

تمام پروفیل های عمودی و افقی تیردروازه از جنس آلومینیوم با آلیاژ مخصوص به قطر 12cm و نیز دارای زانوی گالوانیزه جهت اتصال پروفیل ها به یکدیگر می باشند.